• Buddhist shrine in Kawgun Cave, Burma

  • Golden pagoda boulder in Kyaiktiyo, Burma

  • Local fisherman on the Salween River, Burma

  • Kyaut Ka Lat Temple in Hpa-An, Burma

  • Rocky headland at Ngwe Saung, Burma