• Zhouzhuang near Shanghai

  • Forbidden City, Beijing

  • West Lake, Hangzhou

  • Old city wall, Xi'an

  • Great Wall of China