• Sumtseling Monastery, Zhongdian

  • Jade Dragon Snow Mountain, Lijiang

  • Skyline of Hong Kong

  • Temple of Heaven, Beijing

  • Lijiang, Yunnan Province