• Dhobi Ghat in Varanasi, Uttar Pradesh

  • Amber Fort near Jaipur in Rajasthan

  • Cenotaphs and Chhatris in Orchha, Madhya Pradesh

  • Temples of Khajuraho, Madhya Pradesh

  • Ganges River at sunset