• Pura Taman Saraswati Temple, Bali

  • Pura Ulun Danu temple, Bali

  • Mount Agung, Bali

  • Wild dolphins in Bali, Indonesia

  • Candi Bentar Gates, Bali