• Mount Bromo, Java

  • Pura Ulun Danu temple in Bali, Indonesia

  • Yellow-headed kingfisher in Indonesia

  • Karangasem Water temple in Bali, Indonesia

  • Rice terraces in Bali, Indonesia