• Pura Taman Saraswati Temple in Ubud, Indonesia

  • Local farmers in rural Bali

  • Traditional boat on Lombok, Indonesia

  • Rammang-Rammang in Sulawesi, Indonesia

  • Collared kingfisher in Indonesia