• Route 66 road

  • Motel on Route 66

  • Grand Canyon, Arizona

  • Route 66 sign in Pontiac, Illinois

  • Las Vegas, Nevada